[Zjevení svaté Brigity; O svatém Jeronýmovi knihy troje; Olomoucké povídky]
sign. M II 190
popis

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]

Signatura

M II 190

Místo uložení

Vědecká knihovna v Olomouci

Majitel

Vědecká knihovna v Olomouci

Hlavní název

[Zjevení svaté Brigity; O svatém Jeronýmovi knihy troje; Olomoucké povídky]

Druh dokumentu

kniha, rukopis

Rok vydání / zhotovení

2. pol. XV. stol.

Materiál

papír

Rozměry

31 x 21,5 cm

Rozsah

I + 280 + I ff.

Iluminace

rubrikace

Poznámky

Vazba pozdní, lepenková, potažená hnědým papírem, na hřbetě a v rozích je vyztužená bílou kůží.

Text je dílem jednoho písaře, výjimku představuje pouze fol. 141 vzniklé v 17. století. Rukopis je psán spřežkovým i diakritickým pravopisem ve dvou sloupcích. Předem nalinkovány byly pouze rozměry celých sloupců, jednotlivé řádky byly psány bez linkování. Kniha je rubrikována - červeně jsou vyvedeny nadpisy kapitol, iniciálky na počátcích kapitol, rovněž velká písmena jsou v textu červeně proškrtána. Nadpisy jednotlivých epištol či povídek v Olomouckých povídkách jsou psány buď červeně nebo černě a zároveň červeně podtrženy, v tomto případě jsou rovněž červeně orámovány. Iniciálky na počátcích kapitol dosahují výše tří řádků. Chybějící počátek Zjevení svaté Brigity a Knih trojích o svatém Jeronýmovi měl zřejmě ozdobnější iniciálu, jak dosvědčuje úvod Olomouckých povídek - v něm bylo vynecháno místo pro iniciálu, která však nebyla provedena.

Text byl glosován zřídka, většinou v XVI. a XVII. století (např. fol. 81, 141).

Text je poškozený agresivním vlivem inkoustu, místy dochází i k poškození jednotlivých folií vypadáváním drobných kousků papíru.

Anotace

Kodex se skládá ze tří literárních památek. První z nich - Zjevení svaté Brigity - jsou mimo tento rukopis zachována ještě ve třech dalších opisech. Mezi nimi se rozlišují dvě recenze překladů Revelationes sv. Brigity, které vznikly přímo z latinského originálu, obě jsou považovány za dílo Tomáše ze Štítného (Gebauer). Překlad v rukopise M II 190 náleží k první recenzi, byl pořízen kolem roku 1400.

Další částí rukopisu je text O svatém Jeronýmovi knihy troje, který zaznamenává mladší verzi zápisu tohoto díla, zachyceného také v rukopise M I 1 (VKOL).

Cyklus příběhů zapsaných na fol. 249r - 280r považuje starší literatura buď za sbírku paralelní s českým překladem kazatelských příběhů Gesta Romanorum (Jireček) nebo jej řadí mezi tzv. exempla (Vilikovský). Podle E. Petrů je tento soubor přechodným útvarem mezi vlastní exemplovou literaturou a renesanční povídkou, představuje mimořádný útvar prózy světského typu.

Základní informace

Zpracováno podle soupisu rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci (Boháček, M. - Čáda, F.: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz, Köln 1994).

Rozpis obsahu

Ir: [Poznámka Sermones Boemici]

Iv: [prázdné]

1ra-140va: [Knihy o vidění svaté Brigity]

///býti opatřena ta viděnie, ješto jse praví ... Ale aby nebáli sě těmi zjeveními ... x ... a ta chuť duchovní zdět sě počíná. Amen. A tak konec. Dokonávají sě kniehy o vidění svaté panie Brigidy léta božieho tisícieho čtyřstého LXXXII°, tu sobotu před svatým Janem Křtitelem božím.

141r: [Modlitby; Sanctus bohemicae]

141v: [Zkoušky písma česky i latinsky, datum 1646]

142ra-195rb: [Epištola svatého Eusebia o smrti svatého Jeronýma]

///vené všem náměstkóm chutných slov ozdobnosti ... Omlúvá sě Eusebius, že uměnie jehož nemóž statčiti vymluviti chvály slavného Jeronima, tuto sě mluví. Ale když sem já ... x ... ode všech škodlivých věcí obráněni býti věky věkoma amen. Dokonala sě epištola svatého Euzebia o smrti svatého Jeronima.

195rb-205va: [Epištola svatého Augustina o důstojenství svatého Jeronýma]

Počíná sě pak jiná [epištola] svatého Augustina učedlníka výborného k blaženému Cyrillovi, druhému biskupu jerusalemskému, o velikosti a duostojenství duostojného učedlníka svatého Jeronima kněze. Přeslavného vítěze viery křesťanské ... x ... neb on již v svém žádání nikterakž přelstěn býti nemóže amen. Dokonal sě epištola neb poselstvie svatého Augustina.

205va-248va: [Epištola svatého Cyrila o divech svatého Jeronýma]

Počíná sě jiná [epištola] blahoslaveného Cyrilla biskupa k svatému k svatému Agustinovi o diviech svatého Jeronyma, učedlníka velebného. Poctivému muži, biskupu výbornému, Augustinovi ... x ... Augustine milý pamětliv buď mnú na tvých modlitbách amen. Dokonal sě epištola blaženého Cyrilla, druhého biskupa jeruzalémského k výbornému učedlníku Augustinovi, biskupu Ipponenskému o diviech velebného učedlníka, svatého Jeronyma, kněze duostojného. A tak to jest tuto koniec kniehám svatého Jeronyma etc.

249ra-280rb: [Olomoucké povídky]

Počíná sě pravenie velmi pěkné, divné i hrozné o jednom židu, ješto tělo božie přijímal u Veliký čtvrtek s věrnými křesťany, a co jest pán buoh skrze to divného učinil ... x ... A ihned jest ji vzal do pekla. Uchovajž nás jeho milý Pán Buoh náš Ježíš Kristus amen. A tak konec.

249ra-251rb: Počíná sě pravenie velmi pěkné, divné i hrozné o jednom židu, ješto tělo božie přijímal u Veliký čtvrtek s věrnými křesťany, a co jest pán buoh skrze to divného učinil s tiem židem.

251rb-251vb: Tuto sě píše div o dvú prázdnú ženú, kteréžto vyšedše na pole i chtěly hřiechy páchati, s kým by mohli.

252ra-252va: Tuto sě píše, kterak jedna žena s svým mužem byla převelmi zle a on nevěda, co sobě učiniti, i ukradl z kostela tělo božie a pochoval v truhle.

252vb-253va: Tuto sě píše, ješto jeden měštěnín bohatý měl jediného syna ve všem rozpustilého; a když měl umřieti, i zpoviedal sě svých hřiechuov, ale neprávě.

253va-254rb: Tuto sě píše o jednom římském měštěnínu, kterýžto byl žív smilně a nespravedlivě a potom, leže na smrtedlné posteli, chtěl, aby jemu pán buoh hřiechy odpustil.

254rb-255va: Tuto sě píše o jednom faráři, kterýžto panně Mariji na každý pátek slavně nešpor zpieval.

255va-257va: Tuto sě píše o jednom muži velmi bohatém, kterýž měl svatého Tomáše u velké poctivosti.

257va-258ra: Tuto sě píše o jednom žáku jménem Štěpánovi, kterak jest byl u veliké hřiechy upadl. Ale že slúžil světie Mandaleně nábožně, i uprosila jemu milost u pána boha.

258ra-259ra: Tuto sě píše o jednom člověku, jménem Urbanu, velmi bohatém, kterýžto slúžil nábožně mnohá léta Mariji a potom všecko sbožie rozdal pro pána boha.

259ra-259va: Tuto sě píše o jednom žáku dospělém v umění a vzácném, kterak sě byl poručil svatému Dominiku, chtě rád vstúpiti v ten řád svatého Dominika.

259va-260vb: Tuto sě [píše] o jednom bohatém člověku, kterýž slúžil rád panně Mariji a byl žív velmi nešlechetně a potom sě jest kál.

260vb-261vb: Tuto se píše o jednom muži, ješto měl pannu Mariji u poctivosti, co sě jest divného přihodilo.

261vb-262vb: Tuto sě píše o jedné ženě, kterak sě jest smilstvem zapálila proti synu svému a přebývala s ním, až i počala synem.

262vb-263rb: Tuto sě píše o jednom lichevníku, kterýžto mnohá léta lichvil a potom sě zpoviedal a bohu sě dostal.

263rb-264va: Tuto sě píše o jedné panně rozprávka velmi krásná a ta panna bieše dnú zlámána a nemohla sebú nikam hnúti, ale úmysl měla, že chtěla ráda pánu bohu slúžiti, když by zdráva byla.

264va-265va: Tuto sě píše o jednom mládenci, ješto byl upadl u veliké hřiechy, a kterak pán bóh jemu ty hřiechy divně odpustil.

265va-266rb: Tuto sě opět o jednom mládenci píše divná rozprávka.

266rb-266vb: Tuto sě píše o jednom rytieři, ješto s svú vlastní sestrú přebýval a potom sě zpoviedal. I byl k němu kněz přišel s božím tělem i nechtěl jemu dáti, leč by toho hřiechu sě odpověděl. A on velmi jsa rozpálen v tom milování, nemohl toho spustiti s mysli své.

266vb-267rb: Tuto sě píše o jedné jeptišce, kterážto chtěla ráda svój stav proměniti i nemohla jeho nikoli proměniti.

267rb-267vb: Tuto sě opět píše o jedné jeptišce řeč velmi pěkná, kterážto chtěla jest vyjíti z kláštera, nemohúci v něm býti pro zapálenie smilnosti těla.

267vb-271ra: Tuto sě píše jednom ciesaři římském řeč velmi krásná.

271ra-271va: Tuto sě píše o jednom rytieři rozprávka.

271va-272rb: Tuto sě píše jiný div a velmi pěkný o jednom knězi nábožném.

272rb-272va: Tuto sě píše rozprávka o jednom mládenci velmi pěkná.

272va-273rb: Tuto sě píše o jednom žáku, jenž panně Mariji slúžil, co sě divného stalo.

273rb-273va: Tuto sě opět píše pěkná rozprávka o Jidášovi, kterýžto jest zradil pána Krista.

273va: Tuto sě píše o jedné ženě nábožné, kterak jest svój stav proměnila i proměnivši i nechtěla sě káti a potom sě do pekla dostala.

273vb-274ra: Tuto sě píše o jednom člověku, kterak jeho na šibenici vedli a kterak panna Marija nedala jest jemu tú smrtí sjíti.

274ra: Tuto sě píše o jednom pohanu, ješto sě byl pokřtil, co sě jemu divného přihodilo jednu chvíli.

274va-275vb: Tuto sě píše rozprávka velmi pěkná o jednom rytieři jménem Julianovi, ješto jemu bylo mluveno od jelena, když na lov jel.

275vb-276rb: Tuto sě píše o jedné prázdné ženě rozprávka velmi pěkná divná.

276rb-276vb: Tuto sě píše opět jiná rozprávka pěkná.

276va-278vb: Tuto sě píše div, kterak sě pán buoh ukázal svatému Augustinovi.

278rb-279vb: Tuto sě píše o svatém Krištoforu řeč velmi pěkná.

279vb-280rb: Tuto sě píše rozprávka velmi pěkná o jedné babě čarodějné, jenž bieše horšie než črt. A ta jest manžely dobré v nenávisti měla.

Literatura

Gebauer, J: O životě a spisích Tomáše ze Štítného. Praha, ČAVU 1923. S. 23 až 24. Spisy Tomáše ze Štítného. Číslo 1.: Prolegomena.

Hanuš, J.: Zjevení sv. Brigitty v literatuře české. Listy filologické 13 (1886). S. 141-157, 210-232, 426-434.

Patera, A.: O sv. Jeronymovi knihy troje. Praha, ČAVU 1903. 476 s. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Skupina I. Řada I. Čís. 5.

Jireček, J.: České sbírky rozprávek pod názvem Gesta Romanorum známých. ČČM, 36 (1862), s. 360-380.

Vilikovský, J.: Próza z doby Karla IV. Praha 1938. S. 132-141, 260-261.

Petrů, E.: Olomoucké povídky. Příspěvek ke studiu staročeské zábavné prózy. Praha 1957.

Technická data o způsobu digitalizace

Kamera: Cambo 4x5"

Objektiv: Rodenstock ApoSironar 180 mm

Osvětlení: fluorescenční osvětlení Grigul, IR filtr

Skenovací stěna: BetterLight 6000

Expozice: 60 ms

Využití CCD pole: 87%

Balance bílé: R295, G140, B350

Programy:

Snímání: BetterLight DCS 4.2

Zpracování: Photoshop 4.0

Barevné kalibrace (ICC)

Program pro tvorbu profilů: Profil Maker 3.1

Kalibrační tabulka GretagMacbeth: 062900-56

Soubor dat tabulky: 62900-56a.txt

Obraz tabulky: AIP010910BL_Gretag Macbeth_0.jpg

Individuální profil kamery pro tento dokument: AIP011109BL.icc

Tištěná referenční tabulka (hexachrom) a rozměrová kalibrace:

Soubor výsledků měření tabulky spektrokolorimetrem Gretag Spektrolino: HEXA_tab.txt

Obraz tištěné tabulky, měřítka a dokumentu: AIP010910BL_tableH_s.jpg

Tabulka je uložena v NK ČR nebo je přiložena formou bookletu k CD-R.

Barevné zpracování obrazu:

Excellent: individuální ICC profilkamery vložen do všech obrazů.

Normal: konverze do ICC profilu Adobe RGB, profil vložen.

ostatní: konverze do ICC profilu Adobe RGB, bez vložení profilu.

Rozlišení a kvalita uložení JPG dle Photoshop 6.0

Excellent: rozlišení: 338 DPI, komprese 10

Normal: rozlišení: 160 DPI, komprese 11

Preview: rozlišení: 48 DPI, GIF

Gallery: rozlišení: 12 DPI, GIF

Pracoviště: Národní knihovna České republiky, Praha, Klementinum, anglická studovna

Zpracoval: AiP Beroun s.r.o.


Digitalizaci všech dokumentů s výjimkou M II 74 a 10.428 provedla fa AiP Beroun s.r.o. v rámci projektu Memoria Mundi Series Bohemica financovaného z grantů VISK a RISK Ministerstva kultury ČR, © 1998-2002. Pro M II 74 a 10.428 garantoval digitalizaci Ústav pro klasická studia AV ČR v rámci projektu Clavis monumentorum litterarum, © 1996. Dalším sponzorem a přispěvatelem byla Severomoravská energetika, a.s. a olomoucká firma MORAVIA FLEXOPER, s.r.o.

Obsah: 280 ff.

0xx: [ 001 ] [ 011 ] [ 021 ] [ 031 ] [ 041 ] [ 051 ] [ 061 ] [ 071 ] [ 081 ] [ 091 ]
1xx: [ 101 ] [ 111 ] [ 121 ] [ 131 ] [ 141 ] [ 151 ] [ 161 ] [ 171 ] [ 181 ] [ 191 ]
2xx: [ 201 ] [ 211 ] [ 221 ] [ 231 ] [ 241 ] [ 251 ] [ 261 ] [ 271 ]
Vazba: [ fc ] [ fs ] [ bc ] [ bs ]
Přední předsádka: [ 001 ]
Zadní předsádka: [ 001 ]

  [ Nahoru ]   [ Obsah ]   [ Hledej ]   [ Hlavní ]
VKOL © 2003. Prohlížet lze čímkoliv.
Webmaster se těší na Vaše náměty a připomínky.
Na vrcholu